COVID Automat - 1. ročník

Covid 19

Okres Bratislava je oranžový - v stupni ostražitosti.

Školy sa nebudú plošne zatvárať.

Zdravotné vyhlásenie

Pri vstupe do školy prosíme o vyplnenie tlačiva - Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti” žiaka.

Testovanie

Pre deti v mladšom školskom veku a mladších študentov nie je testovanie povinné. Testovanie je naďalej dôležité pri znižovaní rizika prenosu infekcie.

Rúška

Študentom sa dôrazne odporúča, aby počas vyučovania aj naďalej nosili rúška s primeranými prestávkami (bez rúšok), ktoré stanovia učitelia. Študenti sú stále povinní nosiť rúška v celej budove školy a v spoločných priestoroch. V budove školy sú študenti stredných škôl, rodičia, zamestnanci a návštevníci povinní nosiť rúška vždy. Toto je aktualizácia pokynov z 2. septembra pre študentov základných a stredných škôl.

Vyučovanie

Vyučovanie prebieha prezenčne bez obmedzení.

Družina

  • Družina je pre študentov otvorená od utorka 14. septembra a počas školského roka funguje od pondelka do piatku v čase od 15.35 do 17.00 hod.
  • Ranná družina je otvorená od 7.30 do začiatku vyučovania pre študentov 1. až 5. ročníka.
  • Družina nebude prebiehať od 25. do 29. októbra z dôvodu jesenných prázdnin.

Prázdniny

Jesenné:

25. október – 29. október 2021

Vianočné:

23. december – 7. január 2022

Polročné:

4. február 2022

Jarné: 

28. február – 4. marec 2022

Veľkonočné:

14. apríl – 22. apríl 2022

Podujatia

Halloween

22. október 2021