COVID Automat - 1. ročník

Covid 19

Školy sa zatiaľ nebudú plošne zatvárať. Do domácej izolácie ide iba žiak s pozitívnym výsledkom Ag samotestu, jeho spolužiaci naďalej navštevujú školu, pokiaľ neprejavujú príznaky COVID-19.Pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou v rámci školy, do karantény nejdú. 

Covid linka: 0918 244 899

Zdravotné vyhlásenie

Pri vstupe do školy prosíme o vyplnenie tlačiva - Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti” žiaka.

Testovanie

Testovanie študentov nie je povinné. Testovanie je naďalej dôležité pri znižovaní rizika prenosu infekcie.

Rúška

Študentinie sú povinní nosiť rúška alebo inú pokrývku tváre v celej budove školy.

Vyučovanie

Vyučovanie prebieha bez obmedzení prezenčne.

Družina

  • Družina je pre študentov otvorená od utorka 14. septembra a počas školského roka funguje od pondelka do piatku v čase od 15.35 do 17.00 hod.
  • Ranná družina je otvorená od 7.30 do začiatku vyučovania pre študentov 1. až 5. ročníka.

Do družiny sa môžete prihlásiť prostredníctvom Seesaw linku.

Krúžky

Blok 3 bude prebiehať od 25. apríla do 4. júna a všetky kluby budú prebiehať každý týždeň, denne od 16.00 hod. do 17.00 hod.

  • Cirkus pre ročník Y2-7 v utorky;
  • StayFit pre ročník Y2-4 v stredy;
  • Divadlo & Tanec pre ročník Y5-6 vo štvrtky – NOVÝ KLUB;
  • Taekwondo pre ročník Y2-7 v piatky;
  • Galský futbal pre ročník Y2-4 v piatky.

V prípade, že Vaše dieťa nebolo zapísané do Bloku 3 a želáte si, aby navštevovalo nižšie uvedené aktivity pre jednotlivé ročníkové skupiny, prihláste ho kontaktovaním Clubs Teamu na e-mailovú adresu clubs@cambridgeschool.eu.

Prázdniny

Letné:

30. jún – 5. september 2022