Year 10

Covid 19

Ak má dieťa pozitívny test na COVID-19, okamžite to nahláste škole a svojmu lekárovi. Dva oficiálne komunikačné kanály sú: Covid Hotline: +421 918 244 899 a covidupdate@cambridgeschool.eu.

Vaše dieťa by malo zostať doma (v samoizolácii), kým jeho príznaky nezmiznú po dobu najmenej 5 dní. Po návrate musia žiaci v škole nosiť respirátor/rúšku nasledujúcich 5 dní.

Ak sa Vaše dieťa akýmkoľvek spôsobom necíti dobre, žiadame Vás, aby ste ho neposielali do školy a boli oporou, ak by sme potrebovali poslať Vaše dieťa z dôvodu choroby alebo na základe pozitívneho výsledku domov.

Zdravotné vyhlásenie

Pri vstupe do školy prosíme o vyplnenie tlačiva - Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti” žiaka.

Začiatok školského roka

Školský rok sa oficiálne začína v pondelok 5. septembra. Školský deň sa začne o 8.00. Je to neoddeliteľná súčasť školského dňa a poskytuje študentom príležitosť stretnúť sa so svojim triednym učiteľom a ubezpečiť sa, že sú pripravení na vyučovanie. Školský deň končí pre všetkých študentov o 15:45

Vstup do školy a odchod z budovy školy počas školského roka bude nasledovný: 

  • Študenti 9. ročníka použijú hlavný vchod, kde si ich vyzdvihnú triedni učitelia 

  • Rozvrh bude zverejnený 5.septembra pre všetkých študentov. Na základe toho budú študenti informovaní, kedy si majú priniesť aké pomôcky – napríklad na telesnú výchovu.

Prázdniny

Štvrtok, 22. december Koniec semestra o 13:00
Piatok, 23. december až 5. január Vianočné prázdniny

Podujatia

Mikuláš

6. december

Car Free Friday

9. december