Materská škola

O škole

Naša koncepcia vychádza z predpokladu, že dieťa je schopné sa učiť vtedy, keď je šťastné a cíti sa príjemne, slobodne a bezpečne. Najviac poznatkov získava, ak si ich samo prežije a vyskúša, pričom obraz detského sveta sa vytvára ako mozaika rôznych čriepkov, ktoré sa postupne učí spájať a nachádzať medzi nimi súvislosti.

Vzdelávanie chápeme ako prechádzku svetom plnom rôznych tém a obrazov, kde všetko so všetkým súvisí. Rytmus je súčasťou spevu, spev je súčasťou hudby a hudba súčasťou života.

 

Celá výuka je preto rozdelená do tématických blokov, v rámci ktorých sa dieťa prostredníctvom poznávania okolitého sveta i seba samého učí a nadobúda všestranné zručnosti a schopnosti pre život. Umenie, pohyb a hra sú prostriedkom poznávania a teda i rozvoja myslenia. Jednotlivé témy, ktoré síce majú pridelený svoj čas a priestor sa zároveň postupne prelínajú a stávajú súčasťou nasledujúcich tém. Dbáme, aby teória bola prepojená s praxou a dieťa získavalo svoje znalosti priamou skúsenoťou, formou rôznych exkurzií, výletov, posedení, vystúpení a pod. Dôležitý je taktiež všestranný rozvoj dieťaťa po jeho emocionálnej, sociálnej i kognitívnej stránke.

Naším cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom sa deti budú cítiť šťastne a bezpečne a zároveň budú mať rodičia pocit prijatia a plnej akceptácie. Našou snahou je, aby naša „Funiverzita“ fungovala ako otvorená komunita s otvorenou komunikáciou a blízkymi vzťahmi, kde deti, rodičia i zamestnanci majú svoje nenahraditeľné miesto. Preto ponúkame rodičom možnosť zúčastňovať sa na pravidelných formálnych i neformálnych stretnutiach a tak ovplyvňovať dianie komunity. Každý mesiac informujeme rodičov o novinkách, o tom, čo sa udialo i čo sa chystá. Otvorenú a priamu komunikáciu považujeme za jeden zo základných pilierov úspešnej a hlavne konštruktívnej spolupráce medzi škôlkou a rodinou.

Viac informácií o škôlke nájdete na

našej stránke

Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30