Študijný plán základnej školy

Študijný plán základnej školy

Na našej základnej škole pracujeme so študijným plánom Cambridge Primary so základnými predmetmi angličtina alebo angličtina ako doplnkový jazyk, matematika a veda. Anglický národný študijný plán (s vhodnými úpravami, ktoré odzrkadľujú náš medzinárodný charakter a stredoeurópsku polohu) je základom pre ďalšie predmety ako napr. zemepis, dejepis, hudba, výtvarná výchova, telesná výchova, ICT (informačné a komunikačné technológie), nemčina, španielčina a PSHE (osobná, sociálna a zdravotná výchova).

Program Cambridge Primary nám poskytuje obsah predmetov, plánovanie, zdroje, usmernenia pre realizáciu a rozvoj študijného plánu, a tiež podporu pre výučbu v triede a vzdelávanie študentov. Keďže ide o program, ktorý bol vypracovaný v súlade so stálymi štandardmi, ktoré sú externe porovnávané medzi tisícmi študentov, umožňuje nám informovať rodičov o progrese dieťaťa v spoľahlivej a štruktúrovanej podobe, ktorá je uznávaná aj za hranicami našej školy.

V rámci programu používame dva typy skúšok - "Cambridge Primary Progression Test" na konci školského roka, a "Cambridge Primary Checkpoint" na konci Year 6 (posledný ročník základnej školy).

Skúšky Cambridge Progression Test sú k dispozícii v predmetoch angličtina, matematika a veda pre ročníky Year 3 až 6. Testy nie sú povinné, a opravujeme ich na škole podľa hodnotiacich stupníc a usmernení Cambridgeskej univerzity. Výsledky sú interné a používame ich len v rámci školy a na informovanie rodičov.

Dieťa v centre školského vzdelávania

Akademický progres je len jednou časťou života školy, a naším primárnym cieľom je vždy šťastie každého jednotlivého dieťaťa. Pevne veríme, že školské dni by mali byť tou najšťastnejšou časťou života každého študenta, a tvrdo pracujeme na tom, aby sa to stalo skutočnosťou pre všetkých našich študentov. Čo z toho pre nás vyplýva je vzdelávať podľa schopností, zázemia a potenciálu každého jednotlivca. Diferenciácia je kľúčovou podstatou vo všetkých triedach, a každému študentovi stanovujeme vysoké, ale dosiahnuteľné ciele na základe vlastného potenciálu. Výzvou pre deti je urobiť to, čo môžu, najlepšie ako vedia bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú v porovnaní s ostatnými študentmi. Veľmi dôležité je tiež rešpektovať všetkých okolo, či už ide o spolužiaka alebo nie, pretože každý jednotlivec je jedinečný a rovnako dôležitý. Voči všetkým našim deťom prejavujeme rešpekt a očakávame, že tiež prejavia rešpekt, slušnosť a porozumenie voči všetkým ostatným okolo nich. Týmto spôsobom vštepujeme vzájomnú úctu a budujeme podporné a harmonické prostredie na celej škole.

Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30