Študijný plán strednej školy

Študijný plán strednej školy

Našu strednú školu pre študentov vo veku od 11 do 18 rokov tvoria tri sekcie so samostatným študijným plánom:

  • Secondary 1 (ročníky Year 7 až 9 pre 11- až 14-ročných),
  • IGCSE (ročníky Year 10 a 11 pre 14- až 16-ročných),
  • AS Level a A Level (ročníky Year 12 a 13 pre 16- až 18-ročných študentov),
  • Maturitná skúška (ročník Year 14).

Secondary 1 (v Spojenom kráľovstve známy pod názvom Key Stage 3 alebo Lower Secondary) je založený na programe od Cambridge, ktorý je určený študentom vo veku 11 až 14 rokov. Študijný plán Cambridge Secondary 1 podobne ako študijný plán základnej školy pokrýva predmety angličtina, matematika a veda. Pozostáva z učiva, pokynov pre plánovanie, zdrojov a usmernení pre realizáciu a rozvoj študijného plánu, a obsahuje podporu pre výučbu v triede a vzdelávanie študentov. Opäť ako program vypracovaný v súlade so stálymi štandardmi, ktoré sú externe porovnávané medzi tisícmi študentov, umožňuje informovať rodičov o výsledkoch dieťaťa v spoľahlivej a štruktúrovanej podobe, ktorá má platnosť za hranicami našej školy. Škole zároveň umožňuje riadne pripraviť študentov na štúdium IGCSE v týchto predmetoch. 

Cambridge tiež ponúka dva typy skúšok, ktoré je možné použiť v rámci Secondary 1 – na konci školského roka a na konci programu (ročník Year 9): skúšky Cambridge Secondary Progression Test a Cambridge Secondary Checkpoint.

Cambridge Secondary 1 má svoje korene v národnom študijnom pláne pre Anglicko. Jednotlivé oblasti sú v rámci učebných osnov štruktúrované, a predkladajú ciele výučby pre každú etapu štúdia Cambridge Secondary 1. Program je prispôsobený medzinárodnému publiku, pretože ponúka jasnú štruktúru pre plánovanie každej etapy a tiež opis očakávaní od študentov v každom stupni štúdia. Štruktúra nepovinného skúšania pre Cambridge Secondary 1 je zosúladená s očakávaniami národného študijného plánu pre Anglicko.

Učebné osnovy študijného plánu pre angličtinu ako druhý jazyk a skúšky z tohto predmetu nadväzujú na Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti (SERR).

Ďalšie predmety vyučované v ročníkoch Year 7 až 9 sú opäť odvodené z anglického národného študijného plánu (a vhodne upravené tak, aby odzrkadľovali náš medzinárodný charakter a stredoeurópsku polohu). V prípade študentov s rodným jazykom nemeckým a slovenským učebné osnovy pre tieto predmety vychádzajú z národných študijných plánov týchto krajín. Slovenčina pre cudzincov nasleduje náš interný študijný plán. Predmety, ktoré u nás vyučujeme ako súčasť tohto programu sú geografia, dejepis, hudba, výtvarná výchova, telesná výchova, ICT (informačné a komunikačné technológie), nemčina a španielčina ako druhý jazyk a PSHE (osobná, sociálna a zdravotná výchova).

Viac o klasifikovanom štúdiu Cambridge IGCSE si môžete prečítať tu

Dokumentáciu študijného plánu strednej školy si môžete prevziať tu.

Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30