Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Navštívte nás

Naše zásady

Výučba a učenie

Cambridge International School je komunita pre efektívnu výučbu a učenie. Usilujeme sa o rozvoj sebavedomia a radosti z učenia prostredníctvom podnecujúceho a podporujúceho prostredia, ktoré poskytuje všetkým členom príležitosť na dosiahnutie vlastného potenciálu po intelektuálnej, fyzickej, morálnej a sociálnej stránke.

Osobný rozvoj

Na Cambridge International School si vážime dochvíľnosť, poctivosť, tvorivosť, láskavosť, nezávislosť, empatiu, dôveru, humor a toleranciu.

Rešpekt

Na Cambridge International School preukazujeme rešpekt voči sebe, ostatným, nášmu prostrediu, majetku školy a súkromnému vlastníctvu.

Komunikácia

Cambridge International School oceňuje význam komunikácie. Podporujeme a nabádame k efektívnej komunikácii medzi všetkými členmi školskej komunity.

Pozitívny manažment správania

Na Cambridge International School používame pozitívny manažment správania, modelujeme dobré správanie, používame systém odmeňovania, striedmo uplatňujeme sankcie, vzájomne sa podporujeme a sme láskaví a ochotní.