CI A Level pripravuje študentov na vysokú školu

Cambridge International A Level pripravuje študentov na vysokú školu

Pozitívny vplyv stupňov Cambridge International A Level na výučbu a učenie potvrdzuje rastúci počet výskumom.

Tisíce študentov sa každoročne dostanú na univerzitu vďaka vzdelaniu z Cambridgu. Spojené štáty sú hlavnou destináciou študentov Cambridgu, pričom viac než 450 univerzít akceptuje stupne AS Level a A Level z Cambridge International, vrátane všetkých univerzít Ivy League a Ivy Plus.

Študenti absolvujúci naše štúdium dokážu ľahšie preraziť vo vyššom vzdelávaní, čo potvrdzuje aj rastúci počet výskumov programu Cambridge International AS Level a A Level (a súvisiaceho diplomu Cambridge AICE) v USA.

V rámci našej najnovšej štúdie sme skúmali vplyv „pripravenosti na štúdium na vysokej škole“ u študentov absolvujúcich Cambridge International AS Level a A Level – inak povedané, ako pomáha vzdelanie pripraviť študentov na vysokú školu. S rastúcimi ambíciami a vládnou legislatívou uľahčujúcou pripravenosť na štúdium na vysokej škole pre všetkých sa na amerických stredných školách dostáva čoraz väčšia pozornosť pripravenosti na kariéru a vysokú školu.

Po preskúmaní literatúry súvisiacej s touto problematikou sme identifikovali rad kritérií prechodu zo strednej na vysokú školu, ktoré sú nevyhnutné na meranie pripravenosti študentov štúdium na vysokej škole (pozri nižšie). Čerpajúc z údajov predchádzajúcich štúdií výskumu vplyvu1 sme potom tieto kritériá priradili atribútom študentov Cambridge International stupňov AS Level a A Level s cieľom určiť mieru, akou program Cambridge International AS Level a A Level (diplom Cambridge AICE) pomáha pripraviť na štúdium na americkej vysokej škole.

Údaje výskumu

Údaje použité v štúdii boli získané z ôsmych skúmaných vysokých škôl na Floride a vo Virgínii a dvoch univerzít na Floride a v Minnesote.

Zistenia

Výskum ukázal, že stupne AS Level a A Level od Cambridge International sa líšia od iných prípravných programov (zameraných na prípravu amerických študentov na vysokú školu), pretože:

  • viac než na obsah kladú dôraz na zručnosti, najmä kritické myslenie a pochopenie na vyššej úrovni,
  • rozvíjajú vedomosti s úzkym záberom a väčšou hĺbkou,
  • rozvíjajú písomný prejav vyššej úrovne, najmä schopnosť štruktúrovať a obhájiť argument, namiesto vybavovania si veľkého množstva podrobných údajov.

Výskum ukázal, že stupne AS Level a A Level od Cambridge International sa líšia od bežného stredoškolského učiva, pretože:

  • kladú väčší dôraz na čítanie – od študentov sa očakáva, že budú čítať viac,
  • akademické očakávania majú bližšie k očakávaniam vysokej školy,
  • sú spojené s vyššou mierou samostatnosti pri učení.

Tieto vlastnosti stupňa A Level od Cambridge International majú pozitívny vplyv na pripravenosť na štúdium na vysokej škole.

Náš výskum2 tiež ukázal, že cambridgeské skúšky majú „spätný vplyv“ na priebeh výučby – inak povedané, majú vplyv na výučbu a učenie. Učitelia kladú dôraz na schopnosť argumentovať, písomne aj ústne, a od študentov požadujú, aby písali viac než na iných kurzoch. Študentom to pomáha pripraviť sa na univerzitný spôsob štúdia3.

 

Ďalšie čítanie

1) Shaw, S. D. & Bailey, C. (2011a), Success in the US: Are Cambridge International

Assessments Good Preparation for University Study?, Journal of College

Admission, č. 213, s. 6 – 16, jeseň. Shaw, S. D. & Bailey, C. (2011b), An American

university case study approach to predictive validity: Exploring the issues.

Research Matters, 12. vydanie, jún 2011, s. 18 – 26.

2) Shaw, S. (2011), Investigating the Impact of Cambridge International

Assessments on U.S. Stakeholders: Student and Teacher Perceptions. College and

University, zb. 87, č. 2, s. 12 – 23, jeseň.

3) Shaw, S. D. & Hudson, P. (in submission), The impact of the Cambridge

International AS and A Level (AICE) Acceleration Program on US College

Readiness.

Zdroj: Cambridge Outlook č. 14, 2013 7


Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30