Rada školy

Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy rodičov žiakov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Štatút Rady školy je dostupný k nahliadnutiu tu. Radu školy môžete kontaktovať na emailovej adrese sgb@cambridgeschool.eu

Nové volebné obdobie členov Rady školy sa začalo 5.12.2016. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. 

Členovia Rady školy

Delegovaní Zriaďovateľom: JUDr. Miroslav Bobák, Ing. Adrián Ďurček, JUDr. Daniela Hubinská, František Paller

Zástupcovia rodičov: JUDr. Katarína Bartalská, JUDr. Andrea Krišková

Zástupca nepedagogických zamestnancov: Bc. Ivana Labajová

Zástupcovia pedagogických zamestnancov: Mgr. Dominika Bozsóová, Masoud Alaghmandan Motlagh

 

Výsledky volieb

Na základe výsledkov volieb sa zástupcami rodičov pre 1.stupeň do Rady školy pri Súkromnej spojenej škole Cambridge International School na ostávajúci čas funkčného obdobia Rady školy stali:

  1. JUDr. Andrea Haitová
  2. Olivia Strapeková