Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Navštívte nás

Náš prvý Cambridge Merch v limitovaných farbách a počtoch je stále v ponuke. Túto jedinečnú letnú kolekciu 2019 môžete nakupovať do konca tohto leta.

Kúpiť tu

Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy rodičov žiakov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Štatút Rady školy je dostupný k nahliadnutiu tu. Radu školy môžete kontaktovať na emailovej adrese sgb@cambridgeschool.eu

Nové volebné obdobie členov Rady školy sa začalo 5.12.2016. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie.

Členovia Rady školy

Delegovaní Zriaďovateľom: JUDr. Miroslav Bobák, Ing. Adrián Ďurček, JUDr. Daniela Hubinská, František Paller

Zástupcovia rodičov: JUDr. Katarína Bartalská, JUDr. Andrea Krišková

Zástupca nepedagogických zamestnancov: Bc. Ivana Labajová

Zástupcovia pedagogických zamestnancov: Mgr. Dominika Bozsóová, Masoud Alaghmandan Motlagh

Výsledky volieb

Na základe výsledkov volieb sa zástupcami rodičov pre 1.stupeň do Rady školy pri Súkromnej spojenej škole Cambridge International School na ostávajúci čas funkčného obdobia Rady školy stali:

1. JUDr. Andrea Haitová
2. Olivia Strapeková

Druhé zasadnutie RŠ v šk. roku 2018/2019

Vážení členovia Rady školy,

srdečne Vás pozývame na druhé zasadnutie RŠ v šk. roku 2018/19, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 2.mája 2019 o 16:00 hod v priestoroch školy. 

Programom rokovania bude:

1. Prerokovanie návrhu riaditeľa školy na počet tried prvého ročníka gymnázia (Y11) pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020 (podľa § 64 ods. 2 školského zákona),

2. Vyjadrenie rady školy k určeniu počtu žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka gymnázia (Y11) v školskom roku 2020/2021 a termínu konania prijímacích skúšok (podľa § 65 ods. 1 školského zákona).

3. Rôzne

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami!