Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Navštívte nás

Náš prvý Cambridge Merch v limitovaných farbách a počtoch je stále v ponuke. Túto jedinečnú letnú kolekciu 2019 môžete nakupovať do konca tohto leta.

Kúpiť tu

Skúšky

Dôležité dátumy

Cambridge IGCSE a AS & A Level skúšky

Cambridge IGCSE skúšky sa konajú na konci 11. ročníka a môžu zahŕňať písomné, ústne a praktické zadania. Spomínanými skúškami sa rozširuje príležitosť žiakov preukázať svoje nadobudnuté znalosti najmä ak ich prvým jazykom nie je angličtina. V mnohých predmetoch existuje možnosť výberu medzi základnými a rozšírenými učebnými osnovami, vďaka čomu sú Cambridge IGCSE testy vhodné na preukázanie širokého spektra schopností.

Na dosiahnutie Cambridge International AS & A Level kvalifikácie na konci 12. a 13. ročníka, si môže študent vybrať z rôznych možností skúšok:

 1. Absolvovanie iba Cambridge International AS Level. Obsah osnov je polovica z Cambridge International A Level.
 2. Absolvovanie „postupného testovania" – absolvovanie Cambridge International AS Level v jednom skúškovom období a dokončenie finálnych Cambridge International A Level v nasledujúcom skúškovom období. AS Level známky možno preniesť na celú úroveň A Level dvakrát v priebehu trinástich mesiacov. *
 3. Absolvovanie všetkých zadaní Cambridge International A Level kurzu v tom istom skúškovom období, zvyčajne na konci kurzu.

*"Postupné testovanie" nie je možné vo všetkých predmetoch.

Prihlásenie sa na skúšku

Výber konkrétnych predmetov odporúčame konzultovať so svojimi učiteľmi. Informácie o jednotlivých predmetoch si môžete vyhľadať na týchto stránkach: Cambridge International alebo Pearson. Učiteľ konkrétneho predmetu je zodpovedný za registráciu študentov na skúškovom oddelení.


REGISTRÁCIA

Cambridge International & Pearson Edexcel – október/november 2019 skúškové obdobie

 • Prvá registrácia: 9. august 2019
 • Registrácia na opravný termín: 9. september 2019

Cambridge International & Pearson Edexcel – máj/jún 2020 skúškové obdobie

 • Registrácia: 5. február 2020

Na skúšky sa študenti budú môcť zaregistrovať aj po týchto termínoch, avšak s poplatkom za oneskorenú registráciu. 


PLATBA

Po prijatí registračného formulára bude študentom zaslaný informačný list s poplatkami zo skúškového oddelenia. Úhradu je potrebné vykonať bankovým prevodom, pri ktorom je nevyhnutné uviesť správny variabilný symbol pre identifikáciu platby.


POTVRDENIE O REGISTRÁCII

Potvrdenie o registrácii zahŕňa zoznam predmetov a termíny jednotlivých písomných skúšok. Zasiela sa spolu s informačným listom o poplatkoch v septembri (pre októbrové/novembrové skúšky) alebo vo februári (pre májové/júnové skúšky).


POZVÁNKA NA SKÚŠKY

Pozvánka na skúšky je dokument, ktorý potvrdzuje zoznam predmetov, dátumy skúšok a taktiež časy začatia a ukončenia skúšok na ktoré sa študent prihlásil. Pozvánky na skúšky sú zasielané emailom približne jeden mesiac pred začatím písomných skúšok.

Deň skúšky

V deň skúšky majú študenti možnosť ukázať výsledky svojej tvrdej práce. Aby študenti mohli podať čo najlepší výkon, je dôležité porozumieť, čo sa v daný deň bude diať. Po vstupe do skúšobnej miestnosti musia študenti dodržiavať pravidlá skúšky a inštrukcie, ktoré dostanú od dozor konajúceho personálu.
 

INFORMÁCIE PRE KANDIDÁTOV

Študent:

 • je povinný prísť načas na všetky skúšky a všetky požadované termíny,
 • je povinný priniesť si pomôcky potrebné na skúšku – perá, ceruzky, pravítka,
 • môže používať kalkulačku, pokiaľ nebude vyzvaný, aby tak neurobil,
 • nesmie používať funkcie kalkulačky na inom zariadení.

Pred skúškou, počas nej alebo po nej sa študent musí vyvarovať nečestného konania.

Študent by nemal:

 • sedieť na skúške v mene iného kandidáta,
 • mať nepovolený materiál, vrátane elektronického zariadenia a mobilných telefónov,
 • mať akékoľvek zariadenie, ktoré by ho mohlo nespravodlivo zvýhodniť.

Hneď ako študent vstúpi do škúšobnej miestnosti, nesmie hovoriť s inými kandidátmi, snažiť sa s nimi komunikovať ani ich rušiť.
Študent sa musí riadiť pokynmi učiteľa.
Študent musí nechať svoj skúškový a odpoveďový hárok, nečistopis a akékoľvek iné (použité aj nepoužité) materiály v skúšobnej miestnosti.
 

ČO SI PRINESŤ V DEŇ SKÚŠKY

Ak sa študent chystá na skúšku, je dôležité vedieť, ktoré pomôcky budú na mieste konania skúšky povolené.

Počas skúšky môže študent používať:

 • písacie potreby vrátane pier, ceruziek, gúm, pravítok – voľne položené alebo v priehľadnom plastovom vrecku,
 • analógové alebo digitálne hodinky, ktoré musia byť položené na stole. Smart hodinky nie sú povolené,
 • voda v priehľadnej fľaši – bez nápisov a etikety,
 • základná kalkulačka (akýkoľvek typ schválený skúšobnou komisiou),
 • ďalšie vybavenie potrebné pre daný predmet.
   

SKÚŠKA S POVOLENOU KNIHOU (tzv. OPEN BOOK EXAM)

Vyučujúci študentovi poradí, aké materiály môže používať počas skúšky s povolenou knihou. Tieto informácie budú uvedené aj na titulnej strane skúškového materiálu.

Nepovolené pomôcky:

 • mobilné telefóny / smart hodinky / náramkové hodinky, ktoré majú zariadenie na ukladanie údajov,
 • púzdra na kalkulačky,
 • peračníky,
 • poznámky,
 • MP3 prehrávač,
 • pero na korektúru, tekutiny alebo páska,
 • mazateľné perá,
 • zvýraznňovače,
 • gélové perá,
 • jedlo alebo nápoje v obaloch s etiketami alebo nálepkami.
   

KALKULAČKY

Ak je používanie kalkulačiek pri skúškach povolené, nesmú mať funkciu vypočítania matematických rovníc, len funkciu numerickej integráce a derivácie. Pokiaľ to učebné osnovy nepovoľujú, kalkulačky s nasledujúcim funkciami sú zákazané:

 • grafický displej,
 • databázy,
 • slovníky alebo prekladače cudzích jazykov,
 • získavanie alebo manupilovanie s textom alebo vzorcami,
 • QWERTY klávesnice,
 • symbolická derivácia alebo integrácia,
 • schopnosť diaľkovej komunikácie s inými zariadeniami.


DOZOR NA SKÚŠKACH (tzv. Full Centre Supervision)

Cambridge International skúšky sa konajú vo viac ako 160-tich krajinách, preto je dôležité, aby boli skúškové materiály chránené a aby mali všetci kandidáti rovnaké podmienky a dostali známky, ktoré si zaslúžia. Aby sa zabránilo akémukoľvek poškodeniu alebo znehodnoteniu skúškových hárkov, kandidáti musia byť v konkrétnom čase pod dohľadom. Nazýva sa to Full Centre Supervision. Študenti musia počas tohto času dodržiavať určité pravidlá. Ak ich študent poruší, môže dostať zákaz zúčastniť sa skúšky, nedostane známku alebo jeho výsledky nebudú uznané.

Počas dozoru: 

 • je zakázané používať mobilné telefóny alebo akékoľvek komunikačné zariadenie vrátane internetu,
 • študenti môžu mať pri sebe knihy a poznámky, avšak nesmie si ich vziať na skúšku,
 • študenti môžu medzi sebou komunikovať, akákoľvek komunikácia je však počas skúšky zakázaná,
 • študenti nesmú opustiť miestnosť bez povolenia,
 • ak študent môže opustiť miestnosť len pod dohľadom,
 • ak sa študent počas dozoru necíti dobre, musí o tom informovať niektorého z členov dozor konajúceho personálu.

Výsledky

Výsledky skúšok z novembrového skúškového obdobia bývajú zverejnené v januári a výsledky z júnového skúškového obdobia v auguste.

  Cambridge International Pearson/Edexcel
Deň výsledkov 10/01/2020  


KDE SI JE MOŽNÉ POZRIEŤ VÝSLEDKY

WEBOVÁ STRÁNKA PRE ABSOLVENTOV CAMBRIDGE INTERNATIONAL SKÚŠOK
Cambridge International ponúka servis, ktorý študentovi umožňuje pozrieť si výsledky online. Pre prezeranie výsledkov skúšok, prosím navštívte Secure website.
 

RESULTSPLUS DIRECT PRE ABSOLVENTOV EDEXCEL SKÚŠOK

Results Plus Direct ponúka online prístup k známkam študenta a zároveň poskytuje hodnotnú analýzu výkonu v testoch. Viac informácií študent nájde na stránke ResultsPlus Direct. Prihlasovacie údaje môže študent získať na skúškovom oddelení na konci skúškového obdobia.


PRIORITNÉ INFORMÁCIE O VÝSLEDKOCH

V prípade, že študent potrebuje, aby boli jeho predbežné výsledky zaslané priamo na konkrétnu inštitúciu, je potrebné vyplniť Formulár 9 a zaslať do Cambridge International. Predbežné výsledky budú zaslané vybranej vzdelávacej inštitúcii v deň ich zverejnenia.
 

ŽIADOSTI O PREVERENIE VÝSLEDKOV (tzv. EAR SERVICES)

Skúšobná komisia vykonáva pred zverejnením výsledkov rozsiahle kontroly. Študent však môže požiadať o dodatočné prekontrolovanie svojich výsledkov. K dispozícii má viaceré možnosti. Za každú žiadosť je účtovaný správny poplatok. Ak kontrola výsledkov bude viesť k zmene známky, poplatok študentovi nebude účtovaný. Informácie o termínoch a poplatkoch môže študent získať na skúškovom oddelení.
 

CERTIFIKÁTY

Certifikáty sa odosielajú po zverejnení predbežných výsledkov, aby mala skúšobná komisia čas odpovedať na žiadosti o ich preverenie. Certifikát potvrdí finálne výsledky študenta.

Skúšobná komisia Exam series Dátum Popis
Cambridge International jún 2019 koniec októbra Certifikát  je k dispozícii
Pearson/Edexcel jún 2019 začiatok novembra Certifikát  je k dispozícii

Maturitná škúška