Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár

Študijný plán a vzdelávanie

CIS poskytuje kompletný program vzdelávania pre deti od 6 do 18 rokov s kvalifikáciou Cambridge Advanced Level, ktorá našim najstarším študentom umožní vstup na univerzity.

Študijný plán CIS vychádza z programov Cambridgeskej univerzity s názvom "Cambridge International", počnúc Cambridge Primary cez IGCSE, až po stupne AS a A Level v najvyšších ročníkoch. Integrované medzinárodné programy zabezpečujú hladký prechod jednotlivými ročníkmi a poskytujú študentom príležitosť uspieť v stimulujúcom, externe overovanom a vysoko rešpektovanom špičkovom vzdelávacom programe. Vzdelanie, ktoré u nás dosahujú najstarší študenti, im otvára dvere univerzít na celom svete. Od Spojeného kráľovstva cez Rakúsko, Austráliu, až po USA, Španielsko a rovnako aj tu na Slovensku sú certifikáty Cambridgeskej univerzity široko uznávané a vítané.

Hoci pracujeme s Cambridgeskými a Anglickými národnými ušebnými osnovami, sme skutočnou medzinárodnou školou, na čo sme hrdí.

Roky základnej školy

Študijný rámec Cambridgeskej univerzity poskytuje študijný plán pre kľúčové predmety, ktorými sú anglický jazyk (alebo angličtina ako doplnkový jazyk), matematika a veda. Ďalšie predmety vychádzajú z Anglických národných učebných osnov. Patrí sem umenie, zemepis, dejepis, počítače, hudobná výchova, telesná výchova a PSHE (osobná, sociálna a zdravotná výchova). Nemčina a španielčina sa vyučuje od Year 4 a slovenčina pre žiakov s rodným jazykom slovenským od Year 2 v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

Programy vychádzajúce z cambridgeských a anglických národných učebných osnov nám ponúkajú základ náplne, vedomostí, zručností, porozumenia a cieľovej úrovne pre všetky predmety, ktoré vyučujeme, okrem slovenčiny, nemčiny a španielčiny. Akademický personál má k dispozícii širokú škálu zdrojov z rôznych trhov. Ako škola si pomôcky zaobstarávame najmä v Spojenom kráľovstve.

Akademické predmety sú však len polovicou príbehu. Sme presvedčení, že vynikáme v tom, ako staviame do popredia dieťa a jeho potreby. Uvedomujeme si nielen to, že každé dieťa je individuálnou osobnosťou, ale aj to, že každý deň je iný a prináša nové príležitosti byť úspešným a šťastným.

Roky strednej školy

Prvé ročníky strednej školy sú viac zamerané na jednotlivé predmety, ktoré vyučujú špecializovaní pedagógovia. Vďaka tomu si študenti nielen rozvíjajú svoje vedomosti a zručnosti, ale zároveň sa pripravujú na náročný Cambridge IGCSE program, ktorý sa začína v Year 10.

Posledné dva roky vzdelávania nasledujú program Advanced Subsidiary and Advanced Level (AS a A Level) Cambridgeskej univerzity. Ako vstupná kvalifikácia sú uznávané univerzitami po celom svete, a študentom ponúkajú flexibilitu úplne slobodného výberu predmetov. Môžu sa rozhodnúť zamerať sa na vedy, umenie či jazyky, alebo študovať širokú škálu predmetov z rôznych odborov. CIS tiež dokáže podporiť študentov s rozličnými ambíciami, napríklad ak sa chcú zamerať na používanie anglického jazyka, či získať maturitnú skúšku. Uvedomujeme si, že akademické smerovanie nie je tou správnou voľbou pre každého, a preto je naša ponuka flexibilná a dá sa prispôsobiť individuálnym potrebám každého študenta.

Študijný program Cambridgeskej university IGCSE

IGCSE (Medzinárodný všeobecný certifikát o strednom vzdelaní) je dvojročný program zavŕšený externe stanovenými, známkovanými a osvedčenými skúškami Cambridgeskej univerzity. Ide o jedinečný program podporovaný vládou Spojeného kráľovstva poskytovaný tisícom škôl po celom svete.

Našim študentom ponúkame študijný program v ročníkoch Year 10 a 11, ktorý zahŕňa približne 9 predmetov so skúškou IGCSE. Ide o základné predmety - anglický jazyk, matematika a veda (ako dvojzložkový predmet alebo kombinácia individuálnych predmetov biológia, chémia a fyzika). Tri alebo štyri ďalšie skúšky môžu byť z predmetov geografia, dejepis, nemčina, informačné a komunikačné technológie (ICT), anglická literatúra či doplnková matematika. Konkrétna náplň ponúkaná v danom roku závisí od niekoľkých faktorov, možné je tiež samoštúdium jazyka. Garantujeme, že programy sú pre našich študentov vhodné, a spĺňajú základné charakteristiky študijného programu, ktorými sú rozsah a vyváženosť. Hĺbka a kvalita sú u všetkých cambridgeských študijných programov samozrejmosťou!

Študijný program Camridgeskej university AS Level a A Level

Všeobecný certifikát o vzdelaní na stupni Advanced Level alebo A Level je ,,zlatým štandardom“ kvalifikácií Cambridgeskej univerzity. Je uznávaný ako kritérium pre prijatie na univerzity v Európskej únii a iných krajinách sveta. A Levelovými skúškami študenti zvyčajne prechádzajú po 13 rokoch vzdelávania a absolvovaní približne 360 hodín vedenej výučby v každom z predmetov, a to spravidla v trvaní dvoch rokov. Program A Level je vysoko špecializovaný a študenti si zvyčajne vyberajú tri predmety, hoci u výnimočných študentov je možné naraz študovať štyri alebo päť predmetov.

Na stiahnutie